Hnub Saturday, Lub Yim Hli 24, 2019

Library

Library

Lawv tuaj yeem ua rau lub txiaj ntsim ntawm ib hnub twg uas zoo los yog muab peb lub sijhawm tshwj xeeb rau hauv peb lub neej txhua hnub: stimulants. Txhua tus neeg txuas nrog lwm yam nrog nws. Piv txwv li, ib khob caw, ib chav qhob noom xim kasfes lossis kasfes.